overlay

1. Basamak Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi verildi.

Son yıllarda gittikçe artan ve sağlık çalışanlarını hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyen şiddet olayları sonucunda Bakanlığımız tarafından ''Beyaz Kod Uygulaması'' uygulanmaya başlamıştır.Sözel veya Fiziki şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimde bulunduğu,Bakanlığımızın beyaz kod sistemindeki elektronik verilerin birinci basamak sağlık kuruluşlarına ait kısmının incelenmesi ve elde edilen verilerin birinci basamakta şiddetin önlenmesi maksadıyla değerlendirilmesine yönelik faaliyetler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.Bu bağlamda uygulamaya geçtiği günden beri birinci basamak sağlık kuruluşlarından yapılan bildirimlere ilişkin veriler incelendiğinde bildirimin büyük çoğunluğunun aile sağlığı merkezlerinden/birimlerinden olduğu, az sayıda entegre hastanelerden ve diğer birimlerden de beyaz kod bildirimi yapıldığı verisine ulaşılmıştır.

Hasta ve yakınları ile sürekli iletişim içinde olan ve diğer sağlık kuruluşlarına sevk ve tedavi takibinde aracı kurum olan birinci basamak sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi ve mümkün olduğunca en aza indirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik,2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi ve 2016/3 sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Genelgesi ile Çalışan Hakları ve Güvenliği güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda İlimizdeki 1. basamak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarını en aza indirmek amacıyla Müdürlüğümüzde bulunan toplantı salonunda Merkez ve İlçelerimizde bulunan Aile Sağlığı Elemanlarına Sosyal Çalışmacı Mansur ÜSTÜNSOY ve Sosyal Çalışmacı Seda DELEŞ tarafından ''Mobing, Stres ve Stres Yönetimi,İletişim ve Empatik Yaklaşım'' konularında eğitim verilmiştir.